Kristdemokraten, nr 11/2015

2015-03-11

Veckans ledare och aktuell artikel:
Ledare: Nyheterna i SVT ska också granskas
Aktuellt: Fria vårdvalet räddat

Klicka på omslaget! (kräver prenumeration och inloggning)
Kristdemokraten

LEDARE.Nyheterna i SVT ska också granskas

SVT ska var opartiskt och sakligt men fjolårets valrörelse visar på motsatsen. Skildringen av svensk äldreomsorg stämmer inte med de äldres bild.

LEDARE. Under fjolårets valrörelse försökte de rödgröna partierna tillsammans med Sverigedemokraterna att frammana en känsla av allt var dåligt. Det mest anmärkningsvärda var när Jimmy Åkesson påstod att 15000 äldre svälter ihjäl. För detta påstående angreps han, det ansågs vara orimligt (och det var också). Men källan var SVT.
När detta medieföretag med egna ord ska presentera sig skriver man: ”SVT ska vara opartiskt och sakligt.” Vidare görs det gällande att utbudet ”präglas av demokratiska och humanistiska värden, folkbildningsambitioner”. Problemet är att SVT har svårt att leva upp till denna programförklaring. Valåret 2014 visade det från dess absoluta början till valrörelsens slutskede. SVT kom med påståenden om den svenska äldreomsorgen som antingen utgick från högst begränsade undersökningar eller enskilda fall.

Missvisande undersökning
I januari 2014 beställde SVT en Sifoundersökning som besvarades av cirka 1000 personer. Två tredjedelar svarade att de inte känner sig trygga med att åldras. Detta togs som intäkt för att äldreomsorgen i Sverige fungerar dåligt. Vad denna oro eller otrygghet bestod av klargjordes aldrig. Var det olusten inför klivet in i ålderdomen som gavs sig till känna i svaret? En omställning från arbetande till pensionär som i värsta fall innebär att den dagliga gemenskapen ersätts av lika påfallande ensamhet. Eller var det tanken på sjukdomar som kommer med en stigande ålder och som kan förändra livet totalt?
Förklaringen uteblev och SVT basunerade ut att ”bara två av 100 helt trygga med att åldras”. Klart är att undersökningen var missvisande eftersom det var inte enbart äldre som hade tillfrågats. Ändå lät man påskina motsatsen.
Först två dagar efter nyhetssändningen förtydligades denna uppgift på SVT:s hemsida, att de svarande var 18 år och uppåt. Hade SVT verkligen velat veta vad de äldre tycker om den vård och omsorg som de får, finns det uppgifter på detta.

Helt annat besked än från SVT
Alliansregeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en undersökning där man frågade alla äldre med hemtjänst eller särskilt boende vad de tycker om äldreomsorgen. Detta påbörjades år 2008 och i den senaste undersökningen för 2014 svarade 130735 äldre. Resultatet är att nio av tio känner sig både trygga och nöjda med omsorgen. Siffrorna var till och med lite högre år 2013. Ett helt annat besked än från SVT.
Under kristdemokraten Maria Larssons åtta år som svensk äldreminister blev villkoren bättre för våra äldre. Förbättringarna som genomfördes framhåller OECD dessutom som föredömen att ta efter. Organisationen HelpAge International rankade år 2013 Sverige som världens bästa land att åldras i. Detta missade SVT i sin rapportering.
När nu diskussionen (återigen) förs om programutbudet i SVT och rollen för public service, får inte nyhetsförmedlingen glömmas bort. Ovanstående visar i bästa fall på stor okunskap. I värsta fall inslag av politiskt vinklade nyheter. Nyheterna i SVT måste granskas.

Marcus Jonsson

AKTUELLT. Fria vårdvalet räddat

RIKSDAG. Det obligatoriska fria vårdvalet i primärvården som infördes i Sverige under KD-ledare Göran Hägglunds tid som socialminister har hotats av den rödgröna regeringen och vänsterpartiet.
I nobember 2014 ville regeringen i en proposition ta bort skyldigheten för landsting att erbjuda vårdvalet. Sedan tog regeringen tillbaka förslaget. Man ville fortsätta att behandla frågan. Osäkerheten om ifall valfriheten skulle finnas kvar eller inte har gjort att ägarledda vårdenheter inte vågat satsa, och de som velat etablera sig har inte kunnat få banklån.
I Socialutskottet, där Emma Henriksson, Kristdemokraternas gruppledare, är ordförande, ville oppositionen i majoritet att riksdagen skulle uppmana regeringen att låta bli att lämna ett nytt lagförslag om att ta bort landstingens skyldighet att ha vårdval. I sitt ställningstagande skrev utskottet att vårdvalet inneburit en stor och positiv förändring för många människor vad gäller tillgänglighet och kvalitet.
Stafettläkare har blivit avsevärt färre, och fler kroniskt sjuka, och personer från socioekonomiskt svaga områden har haft lättare att söka vård, påpekade Barbro Westerholm, FP, i debatten i riksdagen.

För kort remisstid
Emma Henriksson underströk hur viktigt det är att få bestämma själv över var man vill söka vård, och var mycket kritisk till den korta remisstiden på regeringens lagförslag, 20 dagar, och att inga patientgrupper hade fått komma till tals.
Socialutskottet, förutom S, V och MP som reserverade sig, uppmanade regeringen i skarpa (men mer byråkratiska ordalag) att sluta upp med att besvära riksdagen med lagförslag som hotar det fria vårdvalet.
Utskottets förslag till beslut:
Riksdagen tillkännager för regeringen att regeringen ska avsluta beredningen av frågan som behandlades i den återkallade propositionen 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården och inte återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att landstingens skyldighet att ha vårdvalssystem inom primärvården upphävs.
Riksdagen gick på utskottets linje i voteringen. Det fria vårdvalet räddades kvar.