Kristdemokraten, nr 23/2015

2015-06-03

Veckans ledare och aktuell artikel:
Ledare: Håll medborgarskapet utanför straffsystemet
Aktuellt: ”Vi ska inte urholka papparollen”

Klicka på omslaget! (kräver prenumeration och inloggning)
Kristdemokraten

LEDARE.Håll medborgarskapet utanför straffsystemet

Det vore fel att degradera värdet av ett medborgarskap för en stor grupp människor, det skulle innebära att allas medborgarskap inte har samma värde.

LEDARE. Islamiska statens framfart i Syrien och Irak har ställt omvärlden inför en ny typ av konflikt och hot. En utomstatlig aktör drar fram med sällan skådad grymhet och tar över territorier. Personer, utan koppling till landområdet, åker från andra delar av världen, från
Europa och Sverige, för att delta i Islamiska statens, IS, alltigenom vedervärdiga strid för ett nytt kalifat.
Utvecklingen i Syrien och Irak får återverkningar också i andra delar av världen. Inte bara genom de flyktingströmmar som skapas utan också genom att människor rekryteras till att resa och strida för IS.
Medan kvinnor kidnappas och våldtas, kristna utrotas eller drivs på flykt och muslimer med ”fel” övertygelse radas upp och avrättas har den politiska debatten i Sverige kommit att handla om huruvida de som rest ned för att delta i terrorverksamheten ska få bostad och jobb eller bli av med sitt medborgarskap när de kommer tillbaka.

Ska straffas
Människor som ägnat sig åt terrorism bör inte hanteras som struliga ungdomar som behöver en vänlig knuff i rätt riktning och hjälp med att ordna en meningsfull sysselsättning. Människor som valt att resa iväg för att slakta och våldta ska straffas.
Sverige har en tämligen omfattande terrorlagstiftning. Det finns luckor och dem bör man täppa till. Det bör till exempel vara kriminellt att resa för att delta i strid för terrorlistade organisationer. Redan idag är det kriminellt att förbereda, uppmana till, rekrytera andra för samt utbilda för terroristbrott. Det är också kriminellt att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar avsedda att användas för att begå terroristbrott.

Köpslå inte om medborgarskapet
Nu höjs också röster för att ta ifrån IS-terrorister medborgarskapet. Det är ett mycket tveksamt förslag. Inte för att det skulle vara ett för hårt straff för dem man vill komma åt. Men för att det skulle degradera värdet av ett medborgarskap för en stor grupp människor och innebära att allas medborgarskap inte har samma värde.
Förslaget urholkar både medborgarskapets innebörd och principen om människors likhet inför lagen eftersom vi inte kan göra någon statslös. Medborgarskapet bör därför hållas utanför det svenska påföljdssystemet.
Däremot har vi lagar mot folkrättsbrott och brott mot mänskligheten. Ett antal personer har i Sverige dömts för brott mot mänskligheten.
Problemet är alltså inte i att den svenska lagstiftningen brister. Problemet är delvis att det handlar om svårutredda brott som begåtts i områden med dåliga förutsättningar för samarbete med lokal polis. Men framför allt har brotten haft för låg prioritet och Krigsbrottskommissionen, som ansvarar för utredningar av folkmord och folkrättsbrott har för knappa resurser och för klen bemanning.
Detsamma gäller Internationella åklagarkammaren som är specialiserad på ärenden som rör krigsförbrytelser. Terroristerna som återvänder till Sverige kan och ska straffas utan att vi köpslår med medborgarskapet.

Elisabet Lann

AKTUELLT. ”Vi ska inte urholka papparollen”

AKTUELLT. Enligt ett lagförslag från regeringens utredare ska singelkvinnor i Sverige få rätt att skaffa barn genom assisterad befruktning, (in­semination). Lagen är tänkt att träda i kraft från och med nästa år. Kristdemokraterna säger nej till en sådan lag.

Barnkonventionen säger nej
– Från vårt parti vill vi inte vara med och urholka pappornas betydelse, eller barns rätt till sina föräldrar, säger Emma Henriksson som är Kristdemokraternas talesperson i familjepolitiska frågor.
I radioprogrammet, ”Människor och tro”, säger hon att barnets intressen och rättigheter måste få stå i centrum, när det gäller frågan om assisterad befruktning för singelkvinnor i Sverige.
Emma Henriksson säger sig samtidigt förstå att det kan uppstå en intressekonflikt i frågan. Dels handlar det om att det kan upplevas som en tragedi att vara ofrivilligt barnlös, dels måste man respektera att barn har rätt att få uppfostras av sina föräldrar så långt det är möjligt.
– Ett samhälle ska inte medverka till att barnet tas i från sin pappa, säger hon.

Två kolliderande regelverk
Emma Henriksson delar också riksdagsledamot Tuve Skånbergs, KD, uppfattning, då han skriver i Dagen att regeringens inseminationsförslag står i motsats till det Barnkonventionen står för.
– Den föreslagna lagstiftningen om assisterad befruktning för singe­lkvinnor strider mot konventionens krav om att barnets bästa ska få komma i främsta rummet.
Tuve Skånberg menar att regeringen försätter svenska domstolar och myndigheter i en situation med två kolliderande regelverk.
– Det är uppenbart att genom lagförslaget om assisterad befruktning för singelkvinnor får barnet inte rätt till ”att från sin födelse, så långt det är möjligt, få vetskap om sina föräldrar och bli omvårdat av dem.” Barnet fråntas rätten att få vetskap om sin far och få omvårdnad också av honom. Därmed har inte barnets bästa kommit i främsta rummet vid lagstiftningen, säger Tuve Skånberg.

Kritik mot regeringens förslag
Martin Tunström skriver i en ledare i Barometern att kritiken mot förslaget om assisterad befruktning har varit mycket hård.
– Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting, kräver att prövningen av en kvinna som ska göra en assisterad befruktning måste vara lika hård som för de som vill adoptera ett barn. Där görs det ju en omfattande utredning av socialnämnden som avser: ekonomi, sociala sammanhang, arbete och bostad. Även Psykologförbundet vill se en bred prövning av den blivande föräldern, skriver Martin Tunström.

Åker utomlands
I dag har ofrivilligt barnlösa gifta par och sambopar rätt till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård. Regeringen bedömer att det är cirka åttahundra singelkvinnor som reser utomlands och får assisterad befruktning. Det är därför man tagit fram ett nytt lagförslag.

Tommy Wiberg